Pienterplus
Amsterdam, Heerhugowaard, Hoorn
Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, afspraak, en overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 ·     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle onderzoeks, – en behandelovereenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

·     Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte. De offerte geeft de inhoud van de overeenkomst weer. 

·     Een opdracht kan ook tot stand komen door mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

 ·     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 ·     De opdrachtgever ontvangt een factuur voor het totaalbedrag (in geval van offertes na ondertekening van de offerte). Betaling binnen 14 dagen na de datum van verzending van verzending van de factuur. De opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

 ·     De opdrachtnemer is in het hiervoor gemelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 ·     Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 ·     Consulten vinden plaats bij Pienterplus, J.Duikerweg 8, 1703 DH te Heerhugowaard. Consulten kunnen eveneens op locatie plaatsvinden. Workshops en lezingen vinden op locatie plaats.

 ·     Een afspraak kan telefonisch en tot uiterlijk 24 uur vóór een bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Dan maken we een nieuwe afspraak. Bij niet-annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur vóór de afspraak, brengt Pienterplus de gereserveerde tijd in rekening.

 ·     Mochten er tijdens de bijeenkomst zaken blijken die meerwerk met zich meebrengen, dan zal Pienterplus deze zaken alleen verrichten na afstemming met opdrachtgever. Eventuele afspraken die dan gemaakt worden over extra in rekening te brengen uren, worden apart bevestigd.

 ·     Bedragen die in een offerte genoemd worden, gelden tot 1 januari 2013. Na die tijd kan een indexering op het tarief worden toegepast.

 ·     Wanneer de voorwaarden van de opdrachtgever strijdig zijn met de voorwaarden van Pienterplus, dan zijn de voorwaarden van Pienterplus van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

 ·     Opdrachtgever moet klachten over geleverde diensten of producten uiterlijk 8 dagen na levering, doorgeven en schriftelijk bevestigen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 ·     De opdrachtgever biedt de gelegenheid het geleverde binnen een redelijke tijd te verbeteren, te vervangen of – ter keuze van Pienterplus - te verrekenen.

 ·     De aansprakelijkheid van Pienterplus voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door Pienterplus, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Pienterplus is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst geleden door de opdrachtgever, de werknemers van opdrachtgever of derden.

 ·     Pienterplus heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding wanneer er sprake is van overmacht. Overmacht is in ieder geval - maar niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

 ·     Wanneer Pienterplus door overmacht (de verdere) uitvoering van de overeenkomst moet staken, houdt Pienterplus wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde verschotten.

 ·     De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever hanteert, ligt geheel bij de opdrachtgever zelf.

 ·     Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

·     Op deze offerte en wat daarmee verband houdt, tussen opdrachtgever en Pienterplus is Nederlands recht van toepassing.