Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
De plusklas

Al sinds 2004 draaien wij diverse plusklassen en hierdoor hebben wij een uitzonderlijke ervaring en kennis. De resultaten en reacties zijn overweldigend! Het reguliere onderwijs slaagt, ondanks wil en inzet, er vaak niet of onvoldoende in om (hoog)begaafde kinderen genoeg uitdaging te bieden. Het indikken van de reguliere lesstof én een uitgekiend aanbod van verrijkings- verdiepings- en verbredingsstof zijn noodzakelijk om aan hun kennishonger tegemoet te komen. Oftewel prikkelend en ontwikkelingsgericht onderwijs! 

Daarnaast spelen de “peers” (ontwikkelingsgelijken) een grote rol in de ontwikkeling van het hoogbegaafde kind. Het kunnen spiegelen aan deze gelijken is van groot belang om een gezond zelfbeeld te kunnen ontwikkelen. Vaak worden de hoogbegaafde kinderen niet erkent in de klas, omdat ze 'vreemde' vragen stellen, 'gekke' moppen vertellen en niet dezelfde interesses en niet dezelfde activiteiten leuk vinden. Verder hebben hoogbegaafde kinderen vaak een voorsprong in hun sociale ontwikkeling, waardoor ze in eerder naar oudere kinderen toetrekken. Ook hebben zij vaak een grotere interesse in aspecten van inter- en intrapersoonlijke ontwikkeling. 

De plusklas van Pienterplus biedt cognitieve uitdaging én peers én handvaten voor de persoonlijke groei en ontwikkeling voor hoogbegaafde kinderen! 

De plusklas van Pienterplus biedt verschillende cognitieve en uitdagende projecten aan. Ons uitgangspunt hierbij is de meervoudige intelligentie (voor meer informatie klik hier). De kinderen worden geprikkeld om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Maar ook is overleg en ervaringen uitwisselen met gelijkdenkenden een belangrijk punt om die oplossingen te vinden. Het is aan begeleiders om een coachende houding aan te nemen, zodat de kinderen zichzelf kunnen ontplooien. Het 'zelfverantwoordelijk leren' komt zo aan bod, en geeft de kinderen vorm, richting en inhoud. Wij gebruiken hiervoor ons zelfontwikkelde methode 'Mijn eigen project'. Hierin is het proces belangrijker dan het doel, maar komt een kind er niet onderuit om dit doel uiteindelijk wel te realiseren. Hoogbegaafde kinderen moeten kunnen experimenteren met verschillend materiaal of vanuit een probleemstelling, samenwerkend met de andere kinderen die hun denkniveau kunnen volgen en daarop adequate reacties kunnen geven. Hierdoor leert een kind vol te houden, en raakt het gemotiveerd om dingen af te maken. Een veilige omgeving is hierbij van belang omdat zij zo ervaring op kunnen doen met het feit dat taken meer tijd kunnen vragen dan zijn gewend zijn (concentratieboog vergroten), planning en structureren van taken, het feit dat meerdere oplossingen mogelijk zijn en dat daarover gediscussieerd kan worden, en dat fouten maken mag. 

Uiteindelijk streven we naar integratie van het plusklaswerk in de klas. Dit ter opvang van een gedeelte van het verbredingsmateriaal waar anders de scholen naar op zoek moeten.  In de klas moet vervolgens tijd en ruimte gecreëerd worden voor de plusklaskinderen om aan hun project te werken. Als de kinderen klaar zijn met de plusklas (afhankelijk van de eigen ontwikkeling), moeten de kinderen zelfstandig in de klas kunnen werken aan projecten. 

Naast het cognitieve aanbod is er iedere bijeenkomst aandacht voor de persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Er zullen ook frequent elementen uit sociale vaardigheids- en faalangstreductietrainingen aangeboden worden. 

De persoonlijke ontwikkelingdoelen van de plusklaskinderen zowel qua werkhouding, als op sociaal-emotioneel gebied worden omschreven in een handelingsplan. 
Voorwaarden
Om de juiste aansluiting te garanderen en de groepsdynamiek te bevorderen, willen wij dat de kinderen daadwerkelijk een officieel intelligentie-onderzoek hebben volbracht, en (hoog)begaafd zijn bevonden. Is het totaal IQ hoger dan 130 is aanmelding direct mogelijk, ligt het IQ tussen de 120 en 130 is deelname mogelijk na een gesprek. Als het totaal IQ lager ligt dan 120, komt het kind helaas niet in aanmerking voor de plusklas, maar kunnen we wel andere alternatieven bieden. 

Leeftijd
Deelname aan de plusklas is mogelijk vanaf vijf jaar. Het is een groot pluspunt als de kinderen al kunnen lezen. Mocht het leesniveau nog niet hoog genoeg zijn, bieden wij deze kinderen een ander programma dan de kinderen die wel al kunnen lezen. Verder kunnen kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd) deelnemen aan onze plusklas. 

Moment van instroom en uitstroom 
Er zijn geen vaste momenten van instroom. Onze ervaring leert ons dat voor de meeste kinderen erg fijn is als ze snel kunnen instromen, en wij zorgen ervoor dat ze op ieder moment van de projecten mee kunnen doen. 

Mocht u uw kind weer willen afmelden, is dat ook altijd mogelijk. Wij bevelen echter voor het kind wel aan om het project waarmee we bezig zijn, af te ronden. 

Locatie 
Plusklassen kunnen gegeven worden bij uw Pienterplus locatie op kantoor, maar ook op scholen of andere stichtingen (zie ook informatie voor scholen). 

Erkenning
Wij zijn orthopedagogen, psychogologen maar ook officieel erkende leerkrachten (PABO-diploma). De lessen van de plusklas vallen hierdoor onder officiële onderwijsuren, alleen op een andere locatie. De ouders zijn echter verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de plusklaslocatie. 

Schoolcontact
Wij stellen een goed contact met de school  bijzonder op prijs. De plusklas moet een serieuze plek innemen in het onderwijs van de pluskinderen zijn en integratie op school werkt daaraan mee. De scholen vullen een schooltoestemmingsformulier in en in sommige gevallen wordt direct contact opgenomen met de leerkracht om een vragenlijst in te vullen of ervaringen uit te wisselen en advies te geven. Uiteraard is dit ook altijd mogelijk op een ander tijdstip. In overleg met en in opdracht van ouders en/of scholen bezoeken wij school ook voor een observatie of overleggesprek. Leerkrachten, intern begeleiders, stagiaires of directie mogen altijd contact opnemen voor vragen, verzoeken of afspraken om de plusklas te bezoeken. 
 
Opbouw van een plusklas middag

In elke bijeenkomst wordt om het kind duidelijkheid te bieden gekozen voor dezelfde basisstructuur:

 

1. Inloop en vrij spelmateriaal

Er is dan even gelegenheid voor de kinderen samen een spel te gaan doen, vragen te stellen, rond te kijken, weer even aan de omgeving te wennen, persoonlijk contact te maken.


2.
Groepsmoment

We nemen met elkaar de week door en praten over sociale situaties en emoties. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak minder prettige ervaringen in hun sociale contacten. Ze zijn meestal emotioneel kwetsbaar en lopen qua sociaal inzicht en behoeften vóór op leeftijdsgenoten. Wanneer zij telkens door leeftijd- of groepsgenoten in hun verwachtingen teleurgesteld worden kan er een houding ontstaan van: „het kan me niet schelen‟ of „ik kan wel zonder‟. Het contact met ontwikkelingsgelijken neemt dus een belangrijke plaats in. De erkenning en herkenning van het hoogbegaafde kind wordt ook meegenomen in het samen zijn. Zo kunnen de kinderen werken aan een stukje zelfverzekerdheid en het ontwikkelen van een eigen identiteit. In onderling gesprek, door te tekenen en door middel van oefeningen wordt er aandacht besteed aan hoogbegaafdheid en gevoelens/emoties die bij de kinderen leven. Door de uitwisseling tussen de linker- en rechter hersenhelft te herstellen kan er weer een balans gecreëerd worden. Er zijn elementen uit faalangstreductie - en sociale vaardigheidstrainingen opgenomen in het programma. Zelfkennis ontwikkelen en positieve feedback (leren) geven kan de negatieve houding doorbreken en geeft een kind keuzes in de manier waarop het zich wil gedragen.


3. Projectmatig leren leren

Iedere week krijgen de leerlingen een opdracht passend binnen het project, die in een groep, tweetallen of individueel uitgevoerd moet worden. Dit kunnen opdrachten zijn die op de computer gemaakt moeten worden, een creatieve opdracht waarbij meerdere materialen gebruikt worden of zelfs een opdracht buiten of elders.

 

Het werk dat wordt aangeboden biedt de leerlingen :

1. topdown werken: werken vanuit een probleemstelling

2. zelf experimenteren en zoeken naar oplossingen

3. uitdagende lesstof die buiten het reguliere basisschoolaanbod valt

4. samenwerken met kinderen met hetzelfde denkniveau

5. op eigen niveau met anderen kunnen overleggen over de lesstof

6. ervaring opdoen met taken die meer tijd vragen dan zij gewend zijn (trainen van de spanningsboog)

7. ervaren van en discussiëren over mogelijk meerdere oplossingen van een probleem of vraag

8. leren omgaan met uitgestelde aandacht, wanneer stel ik een vraag en wanneer kan ik het nog zelf of samen met anderen oplossen.

9. leren omgaan met fouten maken, tegen de eigen grenzen aanlopen.

 

4. Afsluiting

De kinderen hebben recht op feedback van het handelen van die ochtend. Door deze feedback kunnen ze groeien en zich ontwikkelen. We bespreken wat we gedaan hebben en hoe het gegaan is. Ook krijgen de kinderen hun 'huiswerk' mee. Dit is aanvullend lesmateriaal die op school gemaakt kan worden. Dit huiswerk is om de klassenleerkracht werk uit handen te nemen en een stukje verrijkingsmateriaal alvast aan te bieden. In de klas kan tijd en ruimte voor dit werk vrijgemaakt worden, of vult het de 'vervelingsmomenten' op.

 

Het project wordt afgesloten met een uitje in het kader van het thema.

 

Evaluaties

De evaluatie zal op diverse manieren uitgevoerd worden. Ook de ouders en leerkracht krijgen een evaluatie na ieder project.


Interesse in de plusklas? Neem dan contact met ons op!