Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
Onderzoek
 


Onderzoeken waar problemen van het kind vandaan komen of hoe de problemen eruit zien. Sommige ouders en scholen staan een beetje negatief tegenover het onderzoeken van een kind. In onze ogen kan een test juist heel verhelderend zijn: een beeld en/of verklaring van een stukje karakter of gedrag, of een helder overzicht van een tijdelijke situatie.  Wij proberen een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en problemen van het kind te krijgen. Dit gebeurt door een gesprek met de ouders, het leren kennen van het kind en soms door het afnemen van onderzoek(en). Aan de hand hiervan kunnen we iedereen om het kind heen het beste advies geven! 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
- intelligentieonderzoek
- persoonlijkheidsonderzoek 
- psychologisch onderzoek
- pedagogisch-didactisch onderzoek 
Regelmatig worden deze tests in combinatie met elkaar afgenomen. 

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Afhankelijk van de vraagstelling wordt een keuze uit het testmateriaal gemaakt. Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind en bestaat uit spelmateriaal, vragen en opdrachten. Ook kan ouders en/of leerkrachten gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen over het kind. De meeste kinderen hebben veel plezier in het onderzoek. Meestal ervaren ze het contact en de aandacht die ze krijgen als positief. Waarschijnlijk willen ze wel  graag vooraf weten wat ze gaan doen. Hiervoor verwijzen we naar Voor jou!  


Het onderzoeksverslag

De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met de ouders en indien wenselijk, of wanneer de leeftijd het toelaat, ook met het kind.  Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt. In dit onderzoeksverslag staat een korte weergave van het gesprek en de observatie, een samenvatting van de resultaten, gevolgd door de conclusies en een (behandel)advies. De inhoud van het rapport heeft een beperkte geldigheidsduur. Over het algemeen stelt men dat de uitspraken geldig blijven tot één à twee jaar na dato. Soms moeten uitslagen in het licht gezien worden van bepaalde momenten, gebeurtenissen of de ontwikkelingsfasen in het leven van het kind.
Rechten en plichten

Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouders vereist. Het kind hoeft zelf geen toestemming te geven, maar heeft wel recht op informatie. Bij een onderzoek van jongeren van 12 tot en met 17 jaar geldt als hoofdregel dubbele toestemming, dat wil zeggen dat toestemming van de ouders én de jongere is vereist. 
U als ouder/voogd, maar ook de kinderen hebben het recht om geïnformeerd te worden over de onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden u in veel gevallen in een uitslaggesprek door ons meegedeeld.  


Vertrouwelijke informatie

Wij werken met een beroepsgeheim. Mits zinvol of gewenst kan informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld aan een school). Hiervoor dient altijd een schriftelijke akkoordverklaring door de ouders  te worden ondertekend.

Mocht u vragen hebben over één van de onderzoeken of een onderzoek willen laten afnemen, neem dan contact met ons op!
 


 
 
 


  
  
 
- Intelligentieonderzoek
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Psychologisch onderzoek
- Pedagogisch-didactisch onderzoek